Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím e-shopu

 

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Název: Abacus Electric, s.r.o.

Telefon: +420 387 001 460
Sídlo: 370 01 Planá č.2
IČO: 45022828
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1228
Seznam provozoven: eshop.salente.cz, eshop.evolveo.cz (dále jen „e-shop“)

email: eshop@salente.cz, eshop@evolveo.cz
(dále jen "prodávající")

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto Obchodní podmínky, pro nákup prostřednictvím e-shopu (dále jen "Obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti prodávajícího a fyzických a právnických osob jakožto odběratelů (dále samostatně jen "kupující") vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího (dále jen "kupní smlouva") dle zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník").

2.2 Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen "spotřebitel"). Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen "podnikatel").

2.3 Postup při uplatňování odpovědnosti za vady výrobku a služeb je upraven v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.

2.4 Potvrzením objednávky v e-shopu stvrzuje kupující, že se seznámil s Obchodními podmínkamiReklamačním řádem .

 

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1 Vystavení zboží na e-shopu prodávajícího představuje výzvu k podání nabídek a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Kupující podá nabídku tak, že zašle závaznou objednávku prostřednictvím vyplněného objednávkového formuláře. Kupující provede výběr zboží a množství zboží vložením zboží do košíku, dále provede výběr způsobu úhrady a dopravy zboží a odešle závaznou objednávku prodávajícímu. Před odesláním závazné objednávky je kupujícímu umožněno měnit jak výběr zboží, i způsob úhrady, tzn., že kupující muže změnit.

3.3 Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně obdržení závazné objednávky odesláním potvrzujícího emailu do elektronické schránky kupujícího.

3.4 Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení přijetí závazné objednávky (akceptace) ze strany prodávajícího do elektronické schránky kupujícího.

3.5 Ve výjimečných případech a pouze z objektivních důvodů si prodávající vyhrazuje právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení závazné objednávky. V tomto případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem doručením dodatečného potvrzení závazné objednávky prodávajícímu.

 

 

 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny zboží jsou uváděny včetně i bez DPH, a to včetně veškerých poplatku stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy muže kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • dobírkou (hotově nebo platební kartou řidiči dopravce nebo na výdejním místě)
 • bezhotovostně pomocí služby GoPay:
  • Pomocí platební karty
  • Pomocí online bankovního převodu mezi bankami
  • Pomocí GoPay peněženky
  • Pomocí virtuální měny Bitcoin
  • Pomocí Google Pay
  • Pomocí Apple Pay (aktuálně dostupné pouze pro uživatele pomocí prohlížeče Safari)
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího:

pro platby v měně CZK:
Majitel účtu: Abacus Electric, s.r.o.
Adresa: Planá č.p. 2, 370 01 Planá
Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa: Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 759740231/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ1201000000000759740231

pro platby v měně EUR:
Majitel účtu (Beneficary): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Czech Republic
Banka (Bank name): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu (Account no): 6093790247/0100 SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6401000000006093790247

pro platby v měně USD:
Majitel účtu (Beneficary): Abacus Electric, s.r.o.
Adresa (Adress of Beneficary): Planá č.p. 2, 370 01 Planá, Czech Republic
Banka (Bank name): Komerční banka, a.s.
Adresa (Bank adress): Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu (Account no): 6086070217/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ9601000000006086070217

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu na základě kupní smlouvy sjednané zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje sjednané zboží od prodávajícího odebrat a zaplatit kupní cenu.

5.2 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

5.3 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.4 Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdává jej kupujícímu (spotřebiteli), jakmile jej tento převezme od dopravce. Kupujícímu (podnikateli) jej odevzdá předáním prvnímu dopravci k přepravě, přičemž kupujícímu umožní uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

5.5 Přeprava zboží přepravní službou GLS, PPL je možná v rámci celé České republiky, v zahraničí je možná přepravní službou GLS. Cena za přepravu se liší dle času a způsobu objednání a celkové hodnoty objednaného zboží.

5.6 Dodání zboží přepravní službou je zpoplatněna částkou, která se liší podle země dodání.

5.7 Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží při jeho převzetí od dopravce. Pokud přebírá kupující zboží od dopravce, je povinen prohlédnout i neporušenost obalu a pečetí a postupovat dle platných obchodních podmínek dopravce.

5.8 V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.9. Doba dodání zboží je uvedena na kartě produktu a je uvedena textem „Doručíme do:“

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

6.1 Je-li kupujícím spotřebitel, má právo od kupní smlouvy uzavřené na e-shopu odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která běží ode dne převzetí zboží. V tomto případě však kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. Z tohoto důvodu je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů snížení hodnoty zboží započíst s pohledávkou kupujícího na vrácení ceny.

6.2 Spotřebitel, je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

6.3 Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel ve výše uvedených lhůtách na elektronickou adresu rma.plana@abacus.cz .

6.4 Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnu od odstoupení od smlouvy.

6.5 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající mu vrátí přijaté peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnu od převzetí vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, případně jiným způsobem dle dohody stran. Spotřebitel poskytne prodávajícímu za účelem vrácení peněžních prostředků veškerou potřebnou součinnost.

6.7 Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebiteli, či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.

6.8 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.9 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.10 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.11 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.12

2.5 Kupující osobně donese nebo zašle vrácené zboží, dostatečně zabalené proti poškození, na adresu:

Abacus Electric, s.r.o.
reklamační oddělení
37001 Planá 2

Česká Republika

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Převzaté zboží má:

(i) mít ujednané, vyměněné či obvyklé vlastnosti;
(ii) být doručeno v požadovaném množství;
(iii) vyhovovat požadavkům právních předpisů kladeným na daný druh zboží;
(iv) odpovídat jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

7.2 Pokud převzaté zboží nesplňuje výše uvedené požadavky nebo nehodí-li se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, může po dohodě s prodávajícím příjemce odstoupit od smlouvy.

7.3 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byt se projeví až později. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.4 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží po dobu 24 záruční lhůty, nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční lhůta, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční lhůtě.

7.6 V této lhůtě muže kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: viz Reklamační řád.

7.7 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující kupní smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.8 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo uvedené v bodě 7.6 si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva dle § 2107 občanského zákoníku.

7.9 Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, muže kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo muže od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy.

7.10 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, muže kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo muže od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.11 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.12 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.13 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující dle Reklamačního řádu

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Kupujícímu muže být doručováno na adresu elektronické pošty, uvedenou v jeho uživatelském účtu, či uvedenou kupujícím v objednávce.

8.2 Smluvní strany ujednávají, že přijetí nabídky s dodatkem, nebo s odchylkou není přijetím nabídky.

8.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského úctu.

8.6 Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující zároveň odpovídá za to, že poskytnuté kontaktní údaje jsou přesné a aktuální.

8.7 Kupující je oprávněn kdykoliv ukončit zasílání obchodních sdělení do své elektronické schránky odhlášením odběru obchodních sdělení, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8.8 Kupující souhlasí s tím, že prodávající používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních kupujícího a zpracovává je za účelem poskytnutí relevantních informací. Kupující je oprávněn takové zpracování údajů odmítnout.

8.9 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.10 Kupující má právo obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je česká obchodní inspekce, příslušný živnostenský úřad a v souvislosti s ochranou osobních údajů též Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.11 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 6.1.2023.

 

 

 

 

Zpět do obchodu
Jak ověřujeme recenze? Klikněte zde pro více informací.