Pojištění výrobků

Předmětem pojištění je věc zakoupená od pojistníka, pro kterou je nabízeno pojištění:

  • Prodloužené záruky
  • Pojištění proti rozbití a krádeži

Předmětem pojištění může být věc užívaná pro soukromé účely nebo k profesionálnímu vykonávání činnosti. Předmětem pojištění však nemůže být věc poškozená již při koupi nebo věc určená k předprodeji. V každém roce pojištění může být limit pojistného plnění vyčerpán pouze jednou. Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na: finanční ztrátu na pojištěné věci způsobenou elektrickým nebo elektronickým omezením nebo ztrátou funkčnosti věci, které nastanou v době trvání pojištění. Rozsah pojištění je shodný s podmínkami zákonné záruky. Pojistné plnění je poskytováno formou opravy věci, výměnou za stejný kus popřípadě výměnou za novější model podobných vlastností.

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění prodloužené záruky se nevztahuje zejména na ztráty vzniklé:

  • vadou věci, která vznikla použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu poškozením věci špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • poškozením věci, účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek
  • poškozením věci činností, pro kterou věc není určena nebo jež je pro danou věc neobvyklá, i když tato činnost není výslovně zakázána v návodu k obsluze
  • chybnou instalací či aktualizací BIOSu nebo firmware
  • poškozením věci přírodními živly nebo vyšší mocí

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Pojistitel poskytne pojistné plnění v zemi, kde pojištěný zakoupil věc, na níž se pojištění vztahuje (tedy v České republice), bez ohledu na to, kde ke škodě na věci došlo.

Jaké mám povinnosti?

Pojištěný je povinen zejména:

  • Dbát na to, aby pojistná událost nenastala.
  • Bezodkladně nahlásit vznik škodní události na email: servis@salente.cz
  • V případě krádeže, doložit protokolem od Policie ČR, že k danému činu došlo. Doklad musí být vystavený na majitele zboží, na kterého byla vystavené faktura na zboží.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění vzniká okamžikem koupě věci na e-shopu eshop.salente.cz, přičemž pojistné krytí prodloužené záruky začíná prvním dnem následujícím po dni, kdy uplynula zákonná záruka na věc, na kterou se pojištění vztahuje.

Pojištění i pojistné krytí končí uplynutím dohodnuté doby trvání pojištění, zánikem nebo odcizením pojištěné věci, poskytnutím pojistného plnění v penězích, platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční době z důvodu záruční vady věci.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění lze vypovědět odstoupením od pojištění ve lhůtě 14 dnů od vzniku pojištění. V tomto případě bude vrácena celá částka uhrazená za sjednané pojištění.

Zpět do obchodu
Jak ověřujeme recenze? Klikněte zde pro více informací.